Upravit stránku

Pravidla ochrany osobních údajů

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“ nebo „Obecné nařízení“).

V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu s Obecným nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Správce - společnost VEXTA a. s., se sídlem Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, IČO 26196662  tímto dokumentem plní povinnost ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 Obecného nařízení, a to poskytnout transparentním způsobem subjektu údajů (zákazníkovi, třetí straně) informace o zpracování osobních údajů.

Společnost VEXTA a. s. zpracovává osobní údaje v duchu následujících principů vyplývajících z Obecného nařízení:

  • Zákonnost, korektnost a transparentnost: Veškeré osobní údaje zpracovávané společností VEXTA a.s. musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

  • Účelové omezení: Osobní údaje lze shromažďovat pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto údaje nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

  • Minimalizace údajů: Osobní údaje lze zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu;

  • Přesnost: Zpracovávat lze pouze přesné a v případě potřeby aktualizované osobní údaje; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

  • Omezení uložení: Uchovávat osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů lze pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely zpracování;

  • Integrita a důvěrnost: Osobní údaje lze zpracovávat pouze způsobem, který zajistí náležitou ochranu osobních údajů pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření, a to před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;

  • Odpovědnost: Dodržení výše uvedených zásad včetně souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů musí být společnost VEXTA a.s. schopna doložit;

VEXTA a.s. zpracovává následující osobní údaje, resp. kategorie osobních údajů:
a)    identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo narození, státní příslušnost, sídlo podnikání, IČ;
b)    elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
c)    další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu atd.
d)    další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;

VEXTA a.s. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů (titulů):
a)    oprávněný zájem 
Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

  • Za účelem ochrany majetku společnosti  VEXTA a.s. jsou v prostorách společnosti umístěny kamerové systémy. O umístění kamerových systémů je zákazník vždy informován informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou pouze obrazové bez zvukového záznamu a jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu (15 dnů) a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány a nikomu předávány nebo zpřístupňovány.  V případě nutnosti jsou záznamy předány pouze orgánům činným v trestním řízení za účelem řádného objasnění skutkového stavu věci.
  • Za účelem vymáhání pohledávek v nezbytném rozsahu osobních údajů a po dobu zákonných promlčecích lhůt.
  • Za účelem zasílání obchodních sdělení v rozsahu osobních údajů (telefonních čísel, e-mailových adres apod.) zákazníkům v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, do doby, dokud zákazník nevyjádří nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení (tzv. princip opt-out). Zasílání obchodních sdělení ne-zákazníkům pouze na základě uděleného platného souhlasu, který je projevem svobodné vůle zákazníka a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji (tzv. princip opt-in).

b)    plnění smlouvy
VEXTA a.s. zpracovává osobní údaje zákazníků pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy v souladu s  občanským zákoníkem, Rozsah zpracovávaných osobních údajů pro tyto účely je vymezen údaji na formulářích smluv, plných mocí, které nejsou označeny jako nepovinné. Standardně se jedná zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa stavby, sídlo podnikání, IČ, číslo bankovního účtu. Doba zpracování je vymezena dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s VEXTA a.s.
Zpracování osobních údajů mohou pro VEXTu a.s. provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
Společnost VEXTA a.s. nepředává osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země nebo mezinárodní organizaci (mimo rámce EU). 

Zákazník má právo:
a)    na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, 
b)    jejich opravu, 
c)    jejich výmaz,
d)    vznést námitku proti zpracování;
e)    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů dozorového úřadu.

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Se souhlasem můžeme také předávat marketingovým platformám některé osobní údaje pro marketingové účely. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti